onze tarieven
 

voorbeeld plan van aanpak scriptie: respondenten


advies, consult, afstuderen, scriptie

Scriptie Hulp

Voor meer info klik dan op persoonlijke thesisbegeleiding

Portrait Of Male Professor

Statistiek Hulp

Kijk op persoonlijke statistiekbegeleiding

afstudeerbegeleider, student, scriptie, advies

SPSS begeleiding

Kijk op spss begeleiding

Respondenten -Werving en selectie

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe er omgegaan kan worden met de werving en selectie van respondenten.  De beschrijving van de respondenten, deelnemers of proefpersonen is belangrijk zodat de lezer weet op welke doelgroep je je gaat richten. Welke kenmerken heeft deze (specifieke) doelgroep? Hoe is de werving gegaan? Wat was het aantal?  Werden deze opgedeeld in groepen etc.?  Beschrijf zo veel mogelijk over jouw doelgroep.

Let er wel op dat jouw opleiding wellicht andere/aanvullende eisen stelt aan de manier waarop de werving en selectie van respondenten wordt beschreven.

Werving

Deelnemers aan de studie zijn 48 kinderen met ADHD (ADHD groep) en 48 kinderen zonder ADHD (controle groep), tussen de 9 en 12 jaar oud. Kinderen in de ADHD groep worden geworven via drie vestigingen van het JeugdRiagg NHZ, Lucertis in Zaandam en Punt-P Amsterdam. Kinderen met ADHD worden aangeschreven op basis van de diagnose ADHD in hun dossier. Medewerkers van de instellingen selecteren daarna de deelnemers. Vervolgens zullen er brieven naar ouders verstuurd worden waarop zij kunnen reageren. Er zal dan een telefonische intake (voorselectie en verzamelen gegevens) plaatsvinden. Ouders en leerkracht van het kind worden gevraagd een vragenlijst (VvGK) in te vullen en op basis van het resultaat includeren of excluderen wij de deelnemers voor het onderzoek. Tot slot nodigen we ouders en kind uit voor de intake-afspraak en de overige twee testafspraken. Kinderen zonder ADHD worden geworven via basisscholen in Amsterdam en omstreken.

 

Beoogd aantal ppn op basis van poweranalyse

De verwachte effect size (d) is 0.74, met een p-waarde van 0.05, rekening houdend met een mogelijke uitval is er gekozen voor een hoge power van 0.999, n= 48 kinderen per groep dus in totaal (2 groepen) 96 kinderen. 6c) in/exclusie

 

Inclusie- en exclusiecriteria

 

De inclusiecriteria voor kinderen met ADHD zijn:

(a) een klinische score (op een van de ADHD subtypes) op de VvGK,

(b) een klinische DSM-IV diagnose ADHD; het gecombineerde type op basis van het GGZ-dossier en van de DISC-IV (kinderen met het overwegend onoplettendheid type of het overwegend hyperactief-impulsief type worden    uitgesloten van onderzoek; zie o.a. Bidwell et al., 2007),

(c) IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III.

(d) het afwezig zijn van conduct disorder (CD; o.a. van der Meere et al., 1995 vinden een andere reactie op bekrachtiging voor ADHD met comorbide CD dan voor ADHD alleen) op basis van de DISC-IV (CD) en de VvGK.

(e) het volgens de intakevragenlijst en het GGZ-dossier afwezig zijn van neurologische stoornissen, leerstoornissenen sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden.

(f) geen gebruik van medicatie (die de testresultaten kunnen beïnvloeden) anders dan Methylfenidaat; ter controle van de invloed van psycho-stimulantia op de taakresultaten. Deelnemers die Methylfenidaat gebruiken moeten het gebruik tenminste 24 uur voor elke afspraak (intake- en testafspraken) staken (tot na de afspraak) om volledige ‘washout’ van het medicijn te garanderen (Pelham, Aronoff, Midlam, Shapiro, Gnagy, Chronis, et al., 1999).

 

Controle kinderen worden geworven via locale basisscholen. Inclusiecriteria voor de controle groep zijn:

(a) scores binnen de normale range (<80ste percentiel) op de ADHD en CD schalen van de ouder- en leerkrachtversie van de VvGK,

(b) IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III; Woordenschat en Blokpatronen.

(c) Afwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden, op basis van de intakevragenlijst.

(d) geen gebruik van medicatie die de testresultaten kunnen beïnvloeden ten tijde van de onderzoeksafspraken.

 

Om inzicht te krijgen in eventueel aanvullende problematiek (gedrag- en competentieproblemen) van de deelnemers wordt bij de ouders de Gedragvragenlijst voor Kinderen (CBCL) afgenomen. Indien nodig kan hier in de uiteindelijke analyses voor worden gecontroleerd met covariantie analyses.

 

Naast een voorbeeld van de werving en selectie van respondenten in je plan van aanpak kun je hier ook voorbeelden vinden van andere scriptie-onderdelen:

 

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Algemene gegevens

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Onderzoeksbeschrijving

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Hoofdvraag en hypothesen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Praktisch en wetenschappelijk belang

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Manipulatie (de groepen)

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Vragenlijsten / Materialen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Procedure.

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Design en data-analyse

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Alternatieve verklaringen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Werk- en taakplanning

Klik hier voor plan van aanpak voorbeeld van: Financiële begroting

 

advies, consult, afstuderen, scriptie

Scriptie Hulp

Voor meer info klik dan op persoonlijke thesisbegeleiding

Portrait Of Male Professor

Statistiek Hulp

Kijk op persoonlijke statistiekbegeleiding

afstudeerbegeleider, student, scriptie, advies

SPSS begeleiding

Kijk op spss begeleiding

Onze Begeleiders